Riistan käsittelyjätteet

Muu jäte

Riistan  käsittelyjätteestä  sisälmykset  voidaan  jättää  maastoon  riistan  suolistuspaikalle, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa alueen muulle käytölle. Taajaan rakennetulla alueella ja viljelyksessä olevilla pelloilla sisälmykset on haudattava maanomistajan luvalla ja peitettävä vähintään 0,5 -1 metrin maakerroksella. Sisälmyksiä ei saa jättää eikä haudata alle 150 metrin päähän pysyvästä asutuksesta. Jätteitä ei saa haudata alle 250  m  etäisyydelle  kaivosta  tai  vesistöstä  eikä  pohjavesialueelle.

sisälmykset