Kuvassa kaksi työntekijää tutkii OIvapisteellä punaisissa muoviastioissa olevia asioita. Kuva on kuvattu värikkääksi maalatun autonrenkaan läpi

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Kiertokaaren toimintaa ohjaavat ympäristöluvan ja lakisääteisten vaatimusten ohella sertifioidut toimintajärjestelmät. Kiertokaaren toimintajärjestelmä sisältää

  • ISO 14001 standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän,
  • ISO 9001 standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän sekä
  • ISO 45001 standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän.

Toimintajärjestelmän soveltamisala kattaa Kiertokaaren kaikki toiminnot.

Toimintajärjestelmän avulla ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusnäkökohdat voidaan ottaa kattavasti huomioon. Toimintajärjestelmä myös sitouttaa Kiertokaaren toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Noudatamme lakisääteisiä ja vapaaehtoisia sitoumuksia ja vaatimuksia sekä seuraamme lainsäädännön kehitystä. Toimintamme perustana on johdon ja henkilöstön sitoutuminen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Materiaalikierrätyksen tehostaminen, kiertotalous ja vihreä siirtymä toteuttavat ympäristönsuojelun tason parantamista

Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja ehkäisemme ja vähennämme haitallisia vaikutuksia. Tavoitteenamme on syntypaikkalajittelulla sekä uudelleenkäytöllä ja hyödyntämisellä saada kaikki materiaalit täydelliseen kiertoon. Toimimme uuden tutkijana ja muutoksen suunnannäyttäjänä kohti kiertotaloutta. Uusiutuvan energian käytöllä mahdollistamme ilmastonmuutoksen torjuntaa paikallisesti.

Tuotamme itse sähkömme ja lämpömme, toimitamme biokaasua teollisuuteen ja tuotamme biokaasusta liikennepolttoainetta. Biokaasulla tuottamallamme lämmön ja sähkön määrällä korvattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä 1,2 miljoonan öljylitran verran vuonna 2023. Lisäksi biokaasusta tuottamallamme liikennepolttoaineella on korvattu fossiilisten polttoaineiden käyttöä noin miljoonaa bensalitraa vastaava määrä.

Toimivan ja turvallisen työympäristön kehittäminen

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tunnistamalla ja arvioimalla säännöllisesti toimintamme ja työympäristömme vaarat ja riskit. Tarjoamme turvallisen ja toimivan työympäristön suunnitelmallisella toiminnalla ja siten ennaltaehkäisemme tapaturmia ja muita työn aiheuttamia haittoja terveydelle.

Astetta parempi palvelukokemus – henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden

Panostamme asiakaspalveluun neuvomalla, opastamalla ja monipuolisella viestinnällä. Otamme asiakkaat mukaan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Meiltä saa aina ajankohtaista ja paikkansapitävää lajittelutietoa. Neuvomme asiakkaita chatissä, puhelimessa, sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kiertokaaren kierrätysvalmentajat pitävät pyynnöstä kouluille ja muille ryhmille tietoiskuja lajittelusta sekä paikan päällä että etäyhteydellä.
Jaamme joka kevät lajitteluoppaan toimialueemme koteihin. Syksyisin ilmestyy asiakaslehtemme Hyötyposti.

Arvostamme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhdenvertaisesti. Tavoitteenamme on tuottaa alueellisesti tasapuoliset jätteiden käsittely- ja kuljetuspalvelut sekä maksut etäisyyksistä riippumatta koko toimialueella.

Henkilökuntamme on osaavaa, osallistuvaa, motivoitunutta ja yhteistyökykyistä. Huolehdimme henkilökuntamme kouluttautumisesta ja ammattitaidon ylläpidosta. Henkilökuntamme tietää työnsä vaikutukset ympäristöön, työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä toimintamme ja palveluidemme laatuun.

Yhteistyökumppanit mukana työssä

Toimintamme perustuu laajaan yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa. Ydintoiminnoissa eli jätteenkäsittelyssä meillä on arviolta yhteensä noin 60 yhteistyökumppania. Strategisesti tärkeimpiä kumppaneitamme ovat Ruskon jätekeskuksessa toimivat Gasum Oy, Fortum ja Oulun Energia Oy:n tytäryhtiö Syklo.

Syklo operoi Ruskon jätekeskuksessa lajittelemattoman seka- ja rakennusjätteen vastaanottopaikan, Lajitteluareena Laren, toimintaa. Ruskossa biokaasulaitosta ylläpitävältä Gasumilta ostamme biojätteen käsittelypalvelut sekä osan myymästämme biokaasusta. Fortum on erikoistunut vaarallisten jätteiden käsittelyyn sekä tuhkan ja kuonan kierrätykseen.

Edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Tarjoamme myös tilaa Ruskon jätekeskuksesta kiertotalouspilottihankkeita varten.

Rahoitamme erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa tutkitaan jätemateriaalien jalostusta uusioraaka-aineeksi. Osassa hankkeista olemme mukana myös omalla työpanoksella.