Yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä huipputulos

6.4.2018

[:fi]Kiertokaaren viime vuonna vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle vain 0,15 prosenttia. Viisi vuotta sitten kaatopaikalle sijoitettiin noin neljäsosa kaikesta vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä, yhteensä 27 900 tonnia.

Yhdyskuntajätettä, eli asumisessa syntyvää ja laadultaan siihen rinnastettavaa jätettä, syntyi Kiertokaaren toimialueella vuonna 2017 yhteensä 116 522 tonnia, josta vain 174 tonnia loppusijoitettiin Ruskon jätekeskukseen. Määrä vastaa noin 20:ta kuorma-auton lavallista jätettä, kun viisi vuotta sitten kaatopaikalle ajettiin 4 700 kuorma-autollista jätettä.

Kierrätykseen päätyi 18,6 prosenttia ja energiana sekä muulla tavoin hyödynnettiin 81,25 prosenttia. Kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen materiaalina hyödyntämistä, ja edellä mainittu luku koskee vain Ruskon jätekeskuksessa vastaanotettuja jätteitä, ei suoraan kiinteistöiltä kierrätykseen toimitettuja hyötyjätteitä. Muuhun hyödyntämiseen luetaan mm. haravointijätteen käyttäminen öljyllä pilaantuneiden maiden kompostoinnissa sekä kiviaines- ja lasijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa. Suurin yksittäinen hyödyntämiskohde oli kompostoimalla puhdistetun maa-aineksen hyödyntäminen jätekeskuksen penkkojen muotoilu- ja esipeittokerroksissa.

Kiertokaaren jatkuvat laiteinvestoinnit yhdyskuntajätteen käsittelyyn yhtiön päätoimipaikassa Ruskon jätekeskuksessa yksin sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tuottaneet tulosta.

Jätehuollossa on lähes kokonaan siirrytty ulkona tapahtuvasta materiaalinkäsittelystä laitosmaiseen sisätiloissa tapahtuvaan työskentelyyn, mikä on vähentänyt jätekeskuksen ympäristövaikutuksia. Vuonna 2017 Ruskon jätekeskuksen lähialueen asukkailta saatiin vain yksi hajuvalitus, ja jätekeskuksen haittaeläinten, etenkin lintujen määrä, on vähentynyt merkittävästi.

Jätetäytöissä syntyvää biokaasua ei päästetä ilmakehään, vaan sitä kerätään kattavan putkiston avulla, ja talteen saatu metaani hyödynnetään energiana. Jätetäytöstä kerättävän biokaasun sisältämän metaanin määrä laskee eloperäisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen päättymisen vuoksi. Vähämetaanista biokaasua pystytään hyödyntämään Ruskon jätekeskukseen rakennetun kaasunpuhdistuslaitteiston ansiosta vielä kymmeniä vuosia. Metaani myydään teollisuuden hyödynnettäväksi.

Yhtiön tulevaisuuden tavoitteena on nostaa kierrätystä, johon pyritään olemalla mukana useissa kiertotalousstrategiaan pohjautuvissa hankkeissa.

Lisätietoja:

Markku Illikainen
toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy
p. 044 703 3950

 

 [:]