Lietteestä valmistettu biohiili sopii viherrakentamiseen

26.9.2023

Jäteveden puhdistamisessa syntyvästä lietteestä ja puupohjaisista materiaaleista voidaan valmistaa biohiiltä polttamalla niitä korkeassa lämpötilassa. Biohiiltä voidaan hyödyntää viherrakentamisessa, maanparannuksessa tai esimerkiksi hulevesien suodatuksessa. Biohiilen valmistamista kokeiltiin Oulun Veden ja Kiertokaari Oy:n hankkeessa, jossa testattiin lietteen ja erilaisten puupohjaisten materiaalien yhdistämistä.

Pilottihankkeessa testattiin erilaisia seoksia, joilla biohiiltä voitaisiin tuottaa. Pelkkä jätevesiliete ei riitä, vaan biohiilen tekemiseen tarvitaan tukiainetta. Oulun Veden jätevesilietteen kanssa kokeiltiin yhdistää esimerkiksi purku- ja jätepuuta, risuja, oksia sekä mäntyhaketta.

Lisäksi testattiin, voidaanko biohiiltä tuottaa käyttämällä biokaasutuksessa syntyvää kiinteää mädätejäännöstä. Biohiiltä onnistuttiin tuottamaan jokaisella valitulla materiaaliseoksella. 

Jokainen tuotetuista biohiilistä voisi saada sertifioinnin European Biocharista. Sertifikaatti tarvitaan, jotta kestävästi tuotettua biohiiltä voitaisiin käyttää teollisuudessa.

Biohiili voi hillitä ilmastonmuutosta

Jätevesilietteen tai mädätejäännöksen jalostaminen biohiileksi on viime aikoina noussut lupaavaksi tutkimuskohteeksi. Biohiilelle on useita käyttökohteita ja sen varastointi, käsittely ja kuljetus vaatii vähemmän tilaa lietteeseen verrattuna.

Jalostaminen vähentää jätevesilietteen haitallisten aineiden pitoisuuksia, mikä edistää tuotteen ympäristöystävällisyyttä ja käytettävyyttä. Lisäksi orgaaninen aines ja hiilidioksidi sitoutuvat tuotteeseen tavalla, joka estää sen vapautumisen ilmakehään ja hillitsee siten ilmastonmuutosta. 

Hankkeen tulokset olivat lupaavia, ja niiden perusteella erityisesti mädätejäännöksen käyttö kiinnostaa tutkimusosapuolia. Se kasvattaisi materiaalikierrätystä ja lietteen kierrätysastetta.

Tulosten valossa olisi kiinnostavaa selvittää, miten haravointijätettä voitaisiin käyttää biohiilen valmistuksessa. Myös raskasmetallipitoisuuksien vähentäminen biohiilessä kaipaa kehitystyötä. Näin biohiilen käyttökohteet lisääntyisivät ja erilaisten materiaalien hyötykäyttö olisi suurempaa. 

Oulun Ekohiili -hanke käynnistettiin toukokuussa 2022, jolloin saatiin rahoituspäätös. Ympäristöministeriö myönsi Oulun Ekohiili -hankkeelle rahoitusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta.

Hankkeen omarahoitusosuus muodostui kaupunginhallituksen kehittämissalkkujen määrärahoista, sillä hanke tukee Oulun kaupungin ympäristöohjelman kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita.

Lisätietoja:

Oulun Vesi

Prosessi-insinööri Sofia Risteelä 

p. 040 192 9022

Kiertokaari Oy

Ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki

p. 044 703 3953